සනාලි සිටිසේකර

දේශපාලන විද්‍යාව විශේෂවේදී උපාධිය. (රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලය)