යොසන්ත ප්‍රදීප් රාජගුරු

ව්‍යාපාර කළමනාකරණ වියේදී කළමනාකරු, වෘත්තීය ආර්ථික විද්‍යා දේශක හා ලේඛක